Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Hotel Helios s.r.o., IČO: 27742776, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno (dále jen „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Hotel Helios s.r.o., Křenová 299/26, 602 00 Brno

Email: obchudek@heliosjeseniky.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 4. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonnými důvody zpracování osobních údajů jsou:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Doba uchovávání údajů
 2. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 3. Správce archivuje osobní údaje podle zákonných lhůt, které mu ukládají právní předpisy.
 4. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, Správce uchovává tyto údaje po dobu, než je odvolán souhlas s jejich zpracováním či po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
 5. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže a zlikviduje v řádných lhůtách.
 6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 7. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Vaše práva
 3. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu osobních údajů (dle čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz osobních údajů (dle čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (dle čl. 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (dle čl. 21 GDPR) a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (dle čl. 7 odst. 3) GDPR).
 1. Pro uplatnění výše uvedených práv se lze obrátit na Správce písemně či elektronicky na fyzickou či emailovou adresu uvedenou čl. I těchto podmínek. Na tyto žádosti bude Správce reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Správce si však vyhrazuje právo prodloužit lhůtu o další dva měsíce, a to v případě potřeby. O tomto případném prodloužení, včetně důvodů, na základě kterých k němu Správce přistoupil, Vás bude Správce vždy informovat, a to způsobem, jímž byla z Vaší strany komunikace zahájena.

 

 1. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno některé z Vašich práv na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (dle článku 77 GDPR), jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede řádnou evidenci takových činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Správce prohlašuje, že oba tyto způsoby zpracování jsou důsledně zabezpečeny, aby nemohlo dojít k neoprávněnému a nahodilému přístupu třetích osob k osobním údajům a tím i k jejich zneužití.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.

Zpět do obchodu